საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმება

დელავერის სახელმწიფო

ეს საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმება ("EULA") არის იურიდიული ხელშეკრულება თქვენ შორის ("ლიცენზიატი") და JetCrypto, LLC ("ლიცენზიორი"), Trovemat Software- ის ავტორი, მათ შორის ყველა HTML ფაილი, XML ფაილი, JavaScript ფაილი, გრაფიკული ფაილები, ანიმაციური ფაილები, მონაცემთა ფაილები, ტექნოლოგიები, განვითარების ინსტრუმენტები, სკრიპტები და პროგრამები, როგორც ობიექტის კოდი და კოდის ("პროგრამული უზრუნველყოფა"), ამ EULA- ს შესაბამისად მიწოდებული მიწოდების, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს მასთან დაკავშირებულ მასალებს, ბეჭდურ მასალებს და "ონლაინ" ან ელექტრონული დოკუმენტაცია.

პროგრამული უზრუნველყოფის დამონტაჟება, კოპირება ან სხვაგვარი გამოყენება, ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას ამ EULA- ში მითითებული პირობები. თუ ლიცენზიატი არ ეთანხმება ამ EULA- ს მიერ ჩამოთვლილ პირობებსა და პირობებს, მაშინ ლიცენზიატი არ შეიძლება ჩამოტვირთოს, დაინსტალირდეს ან გამოიყენოს პროგრამული უზრუნველყოფა.

1. საგრანტო ლიცენზია

ა) ლიცენზიის ფარგლები. ამ EULA- ის პირობების შესაბამისად, ლიცენზიანტი ლიცენზიანტს ანიჭებს ლიცენზიას ლიცენზიის მფლობელი, რომელსაც არ გააჩნია პროგრამული უზრუნველყოფის ასლი. პროგრამული უზრუნველყოფა ვრცელდება:

  • ციფრული ჩამოტვირთვა
  • preinstalled Trovemat Bitcoin ბანკომატები (Crypto ბანკომატები)

ბ) მონტაჟი და გამოყენება. ლიცენზიის მფლობელს შეუძლია პროგრამული უზრუნველყოფის შეუზღუდავი რაოდენობის ასლების დაყენება და გამოყენება მხოლოდ ლიცენზიის მფლობელისთვის გამოიყენოს.

2. უფლებები და შეზღუდვები

ა) შეზღუდვები. ლიცენზიატსა და მესამე მხარეს არ შეუძლია შეცვალოს ინჟინერი, დეკოპილირება, ან დაიშალა პროგრამული უზრუნველყოფა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს საქმიანობა პირდაპირ ნებადართულია კანონით, შეზღუდვის მიუხედავად.

ბ) კომპონენტების დაშლა. პროგრამული უზრუნველყოფა ლიცენზირებულია, როგორც ერთი პროდუქტი. მისი კომპონენტები არ შეიძლება გამოყოფილი იყოს ერთზე მეტ კომპიუტერზე.

3. სათაური პროგრამული უზრუნველყოფა. ლიცენზიანტი წარმოადგენს და ამტკიცებს, რომ მას აქვს EULA- ს ამ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესვლისა და შესრულების კანონიერი უფლება და პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიატის მიერ ამ EULA- ს პირობების შესაბამისად გამოყენება არ გამოიწვევს რაიმე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევას მესამე მხარეები.

4. Ინტელექტუალური საკუთრების. ყველა ცნობილი ან შემდგომ ცნობილია მატერიალური და არამატერიალური უფლებები, სათაური, ინტერესი, საავტორო უფლებები და მორალური უფლებები და პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ყველა სურათის, ფოტოების, ანიმაციის, ვიდეო, აუდიო, მუსიკა, ტექსტი, მონაცემები, კომპიუტერული კოდი, ალგორითმები და ინფორმაცია, ლიცენზიის მფლობელია. პროგრამული უზრუნველყოფა დაცულია ყველა მოქმედი საავტორო კანონებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით.

5. პროგრამები ჰონორარი. ამ შეთანხმების ნებისმიერ სხვა დებულებათა მიუხედავად, გარდა ლიცენზიის ან ლიცენზიის მფლობელის მიერ ნებისმიერი გარანტიის, განცხადებების ან წარმომადგენლობის გამონაკლისი, ლიცენზიის მფლობელი აღიარებს და ადასტურებს ლიცენზიის მფლობელის უფლებას, მიიღოს და გააგრძელოს მიიღონ XXI ჰონორარი ყველა და ყველა ოპერაციისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის, "Trovemat" ან მისგან მიღებული პროგრამული უზრუნველყოფა, ლიცენზიატის მიერ ან ლიცენზიის მფლობელი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, ლიცენზიის მფლობელი სავალდებულოა ყველა ლიცენზიის მფლობელის შვილობილი და პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერი მესაკუთრე ან გადაცემა ან გადაცემა, თითქოს ეს მათი ვალდებულება იყო.

6. მხარდაჭერა. ლიცენზიანტი უზრუნველყოფს დისტანციური მხარდაჭერით, ხელმისაწვდომია ნორმალური სამუშაო საათების განმავლობაში 1 წლის ვადით.

7. ხანგრძლივობა. ეს EULA არის მუდმივი ან სანამ:

ა) ავტომატურად წყდება ან შეჩერებულია, თუ ლიცენზიატი არ შეასრულებს ამ EULA- ში მითითებული ნებისმიერი პირობით და პირობებით; ან

ბ) ლიცენზიის მფლობელის მიერ შეწყვეტილად ან შეჩერებით, მიზეზით ან მის გარეშე.

იმ შემთხვევაში, თუ EULA შეწყდება, თქვენ უნდა შეწყვიტოთ პროგრამული უზრუნველყოფა და გაანადგუროთ პროგრამული უზრუნველყოფის ყველა ასლი.

8. იურისდიქცია. ეს EULA ითვლება ჩაბარებული და უნდა იქნეს განმარტებული დელავერის სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით. ამ EULA- სთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სამართლებრივ მოქმედებას ან ექსტრადიციას მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დელავერის შტატში მდებარე სასამართლოებში და თითოეული მხარის თანხმობით მიიღებს მისი იურისდიქცია. წინამდებარე ELEA- ს აღსრულების ნებისმიერ მონაწილე მხარეს უფლება აქვს დაიბრუნოს ხარჯები და ხარჯები, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ადვოკატების საფასური. ეს EULA კეთდება ამერიკის შეერთებული შტატების ექსკლუზიური იურისდიქციის ფარგლებში და მისი იურისდიქცია არეგულირებს რომელიმე პარტიის არჩევნების სხვა იურისდიქციას.

9. არა გადაცემული. ეს EULA არ არის გადაცემული ან გადაცემული ლიცენზიატის მიერ და ნებისმიერი მცდელობა ბათილია.

10. Severability. ნებისმიერ მხარეს, რაიმე პრივილეგიით, ნებისმიერი ძალაუფლების ან ნებისმიერი უფლების განხორციელება, როგორც უარის თქმა, ვერც ერთი ან ნაწილობრივი განხორციელება, თუ ამ უფლებას ან ძალაუფლებას არ შეასრულებს სხვა ნებისმიერი უფლება. თუ ამ EULA- ს ნებისმიერი დებულება განიხილება კომპეტენტური იურისდიქციის ნებისმიერი სასამართლოდან, შეუძლებელი ან არასწორია, ეს დებულება შეზღუდულია ან აღმოფხვრილი უნდა იყოს მინიმუმამდე, რათა ეს EULA სხვაგვარად დარჩეს სრული ძალით და ეფექტიანად.

11. გარანტიის გამჟღავნება. ლიცენზიისა და ავტორის პროგრამული უზრუნველყოფა, აქედან გამომდინარე, აშკარად გამორიცხავს პროგრამული უზრუნველყოფის რაიმე გარანტიას. პროგრამული უზრუნველყოფა და ნებისმიერი დაკავშირებული დოკუმენტი უზრუნველყოფს "როგორც არის" რაიმე სახის გარანტიის გარეშე, სხვა გამოხატვის ან ჩანაცვლებით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, სავაჭრო დაფარვის გარანტია, სავალდებულო მიზნისათვის განკუთვნილ გარანტიებს, ან არაკონფიდენციალურობას. ლიცენზიის მიღება ნებისმიერ და ყოველგვარი რისკის მიღება პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების ან შესრულების გამო.

12. შეზღუდვა პასუხისმგებლობა. ლიცენზიანტი ვალდებულია არ გამოიყენოს ლიცენზიის ან ნებისმიერი სხვა პირის ან ლიზინგის საშუალებით ვალდებულება, რომელიც შეიცავს ზიანის ანაზღაურებას, შემოსავალს, დაზოგვას ან სხვა სახის შედეგებს, გამოწვევას, განსაკუთრებულ, მწვავე, პირდაპირ ან პირდაპირ ზიანს, მიუხედავად იმისა, , ᲐᲜ ᲡᲮᲕᲐᲒᲕᲐᲠᲐᲓ. ეს შეზღუდვები ვრცელდება ნებისმიერი შეზღუდული რეაგირების აუცილებელი მიზნის მისაღწევად. ლიცენზიას არ ექვემდებარება ლიცენზიის მფლობელი ლიცენზიის მფლობელობაში ან სხვა რომელიმე პიროვნებაზე ან სალიცენზიო ვალდებულებას, რომელიც ლიცენზიით ლიცენზიით ლიცენზიით ლიცენზიით გადაიხადა.

13. მთელი შეთანხმება. ეს EULA წარმოადგენს ლიცენზიატსა და ლიცენზიანტს შორის არსებულ მთელ შეთანხმებას და ამცირებს ლიცენზიანტისა და ლიცენზიანტის ყველა წინასწარ გაგებას, მათ შორის ნებისმიერ წარმომადგენელს, განცხადებას, პირობას ან გარანტიას ამ EULA- ს საგანით.

20181018 VERSION